The Long March of Princess Changge (2021) สตรีหาญ ฉางเกอ

EP 1

ระหว่างทางบังเอิญได้ความช่วยเหลือจาก”อาสื่อน่าสุ่น” บุตรชายบุญธรรมจากเผ่าทุ่งหญ้า แต่โชคชะตากลับจับพลัดจับผลู ให้ทั้งสองมาเป็นศัตรูกัน